Kontakt

GDPR

GDPR – Ochrana osobných údajov

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HLS Body s.r.o.
Prevádzkovateľom internetovej stránky www.hls-body.sk je spoločnosť HLS Body s.r.o., so sídlom Družstevná 486/69, 916 01 Stará Turá, IČO: 45 456 411, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 22745/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), príslušnými slovenskými právnymi predpismi (najmä Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Kontaktné údaje:
E-mail: hls-body@hls-body.sk
Tel.č.: +421 911 628 215 alebo +421 911 965 062

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Súkromie návštevníkov tejto webovej stránky www.hls-body.sk je pre Prevádzkovateľa HLS Body veľmi dôležité. Osobné údaje užívateľov spracúva Prevádzkovateľ v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.

 

Zdroje osobných údajov
Osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako dotknutej osoby. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov uvádzate pri požiadavke na cenovú ponuku cez kontaktný formulár, pri posielaní správy/e-mailu cez kontaktný formulár, pri posielaní správy cez chat, pri posielaní správy na sociálnych sieťach, pri registrácii na stránke www.hls-body.sk, pri prihlásení sa na odber newsletteru, súbory cookies, prípadne na ďalších miestach v online prostredí (napr. virtuálny showroom, sociálne siete facebook a instagram, …) alebo v ďalších dokumentoch.

Osobné údaje užívateľa môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, evidencií a registrov (napr. z obchodného registra,…) alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré boli oprávnené poskytnúť ich Prevádzkovateľovi.

 

Účely spracúvania, kategórie spracúvania a doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa ktoré sú nevyhnutné a iba na odôvodnené účely, počas obmedzenej doby a s maximálne možnou mierou zabezpečenia, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva vždy v súlade so zásadou minimalizácie výlučne po dobu, počas ktorej je nevyhnutné uchovávať osobné údaje.

 

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Základné identifikačné údaje: Meno a Priezvisko, Titul, Adresa
  • Názov spoločnosti
  • Kontaktné údaje: E-mail, Tel. číslo
  • Informácie o využití produktov a služieb
  • Informácie z telefonických hovorov, elektronickej komunikácie či inej interakcie s Vami
  • Údaje ktoré sú získavané cez súbory cookies, google analytics a sociálne siete
  • Ďalšie nevyhnutné údaje.

 

Prevádzkovateľ môže niektoré osobné údaje automaticky získavať a uchovávať cez súbory cookies keď užívateľ navštívi webovú stránku www.hls-body.sk .

 

Prístup k osobným údajom
Okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov môžu mať k osobným údajom prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje. Prevádzkovateľ má v niektorých prípadoch povinnosť poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje (napr. súdom,…). Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje i sprostredkovateľom, externým subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje (napr. spoločnosti a fyzické osoby poskytujúce v mene Prevádzkovateľa servisné a reklamačné služby,…).

 

Medzi príjemcov osobných údajov patria aj tieto spoločnosti:

  • Google, poskytuje analytické a marketingové služby pomocou súborov cookies
  • Facebook a ďalšie sociálne siete.

 

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov si môže uplatniť nasledujúce práva:

– právo na prístup a na informácie k svojim osobným údajom
– právo na opravu osobných údajov
– právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) osobných údajov
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
– právo na prenosnosť osobných údajov
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
– právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
– právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania).

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne.

 

Platnosť
Aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525.

Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK